Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DC Rent

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden zowel in relatie met consumenten als in relatie met handelaars, behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvullingen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1. DUUR VAN DE HUUR

1.1. De huur gaat in, hetzij:
- op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde de gehuurde goederen in ontvangst neemt in het depot van de verhuurder;
- op het ogenblik dat de gehuurde goederen verzonden zijn aan de huurder via de transporteur.
Indien is overeengekomen dat de gehuurde goederen op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dienen te worden, is de huurder er verantwoordelijk voor dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand door hem aangewezen, aanwezig is voor de in ontvangstname. Bij gebreke hieraan is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.
De huurder die nalaat de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of voor een termijn die ten minste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven.
1.2. De huur eindigt:
- wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen;
- in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in het depot van de verhuurder. Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief ten minste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
1.3. Van zodra de huur beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht in gebreke te zijn en is hij gehouden de gehuurde goederen terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht de gehuurde goederen, waar deze zich ook mogen bevinden, terug te halen, zonder voorafgaande machtiging van de rechter. Alle kosten zoals het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van de gehuurde goederen, zal de huurder een schadevergoeding verschuldigd zijn die ten minste gelijk is aan de normale huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.
1.4. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van de gehuurde goederen kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip, strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. RISICO

2.1. Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het transport, het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen. Vervoer, laad- en loskosten zijn steeds te zijnen laste.
2.2. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. De onvoorwaardelijke in ontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending van de gehuurde goederen dient een eventueel protest aan de verhuurder verzonden te worden per aangetekende brief, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats. De huurder heeft in dat geval de bewijslast dat de deficiëntie of de schade is ontstaan voor de aflevering.

2.3. De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangstname, d.w.z. goed onderhouden, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging of minderwaarde, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren (zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen), om aan de huurder zijn opmerkingen over de staat van de goederen bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen de 48 uur de schade in het depot van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Het gebrek aan reactie van de huurder binnen de gestelde termijn, wordt beschouwd als instemming met de vastgestelde en meegedeelde gebreken. De verhuurder is gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

2.4. De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelf indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen hem gericht wordt ingevolge schade aangericht met of door de gehuurde goederen.
2.5. Bij uitvoering van werken met behulp van de gehuurde goederen, valt de schade toegebracht aan zowel zichtbare als onzichtbare kabels of leidingen, of ingevolge verzakkingen en dergelijke, in principe ten laste van de opdrachtgever. In ieder geval kan de verhuurder hiervoor nooit aangesproken worden.

3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd. De overeengekomen huurprijs wordt niet verminderd wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken dan aangegeven bij de aanvang van de huur.

3.2. Klachten tegen facturen moeten gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
3.3. Facturen zijn contant of op de vermelde vervaldag betaalbaar te Merchtem.
3.4. Bij gebrek aan tijdige betaling (contant of op vervaldag) wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, vermeerderd met een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum en met een onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro.
3.5. Een voorschot of waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag wordt door de verhuurder bepaald in functie van de gehuurde goederen en de huurtermijn. Het voorschot of de waarborg geeft nooit recht op intresten. Het vooraf betaalde bedrag wordt in mindering gebracht bij de betaling van de factuur.

4. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

4.1. Bij ieder toestel of apparaat wordt een Nederlandstalig instructieboekje afgeleverd, om alzo op de hoogte te zijn van onderhoud, werkwijze en veiligheid. De klant vergewist zich ervan een instructieboekje in eigen taal ter beschikking te hebben.
4.2. Onder herinnering van hetgeen onder punt 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig te beschouwen is, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van de gehuurde goederen:

- de huurder is ertoe verplicht de gehuurde goederen tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt;
- hij dient dagelijks het oliepeil van motoren, aandrijving, hydrauliek en het eventuele waterpeil te controleren en zo nodig bij te vullen;
- hij dient de verhuurder toe te laten tot het uitvoeren van het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde aantal uren bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich brengt;

- hij dient degelijke en zuivere brandstoffen te gebruiken;
- hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, olie bijvullen indien nodig etc.. 
- hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de te
ruggave van de gehuurde goederen. Hij staat alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen dienaangaande.
- Bij elke huur wordt een verplichte machinebreukverzekering afgesloten. De premie bedraagt 5% van het huurbedrag. Er is een vrijstelling, waarvan het bedrag afhankelijk is van het machinetype, zoals gespecificeerd in het huurcontract, de vrijstelling is te betalen door de huurder. Deze verzekering geldt enkel voor machinebreuk. In geval van diefstal,
verkeersaccident, transportschade of het niet handelen “als goede huisvader” is de huurder volledig aansprakelijk. Hiervoor dient de huurder eventueel zelf een verzekering af te sluiten.
- de huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaats vinden, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

5. ALLERLEI BEPALINGEN

5.1. Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de gehuurde goederen onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

Prijzen exclusief BTW, 5% verzekering & Brandstof

5.2. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden.
5.3. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden zelf uit of laat ze voor zijn rekening door derden uitvoeren zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor het onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken.
De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Herstelwerkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

6. ONTBINDING VAN DE HUUR

6.1. Niet-afhaling van het gehuurde goed op de afgesproken datum of niet-in-ontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
6.2. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet- betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden enz., blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan 10% van de huurprijs, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewezen schade.

7. SCHADE

Normale slijtage onder normale omstandigheden is ten laste van de verhuurder. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

9.1. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met de klant.
9.2. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken te Brussel dan wel het vredegerecht te Wolvertem exclusief bevoegd.